Dezinfekcia

Ide o súbor opatrení na ničenie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov.
Dezinfekčné zásahy sa vykonávajú postrekovou technikou, dezinfekčnými prípravkami, prípadne dymovnicami.

Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov s cielom prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Môže byť definovaná ako ničenie alebo zneškodneniu mikroorganizmov na živých alebo neživých materiáloch vo vonkajšom prostredí (dezinfekcia vody, vzduchu...) na neporušenej pokožke (dezinfekcia kože, rúk, rôzne časti tiel zvierat...).

Cieľom dezinfekcie je aby na materiáloch, predmetoch, prostrediach neboli mikróby, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie jedincov.

Dezinfekciu vykonávame na objektoch a zariadeniach

 • Pivnice
 • Technické suterény
 • Dopravné prostriedky
 • Plavárne
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Stravovacie jednotky

V rámci dezinfekcie poskytujeme

 • chemicko-mechanická dezinfekcia priestorov
 • ULV aplikácia prípravkov
 • dezinfekcia po zosnulom
 • ochranná dezinfekcia, likvidácia vírusov (vrátane Covid)
 • dezinfekcia detských pieskovísk, prostriedkov verejnej dopravy, nemocničných zariadení, potravinárskych výrobní

Kontaktný formulár